អំពីខ្ញុំ

អ្នក​ឌីហ្សាញ​ពុម្ពអក្សរ និង​ជា​សហស្ថាបនិក​ Anagata Design

ខ្ញុំ​បាន​ចាបផ្ដើម​សរសេរកូដ​និង​ឌីហ្សាញ​ពុម្ពអក្សរ​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ 2010 មក ហើយ​បាន​ចាប់យក​អាជីព​ជា​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ពុម្ពអក្សរ​នៅ​ឆ្នាំ 2017 ។ ខ្ញុំ​បាន​ឌីហ្សាញ​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ដូចជា Carlsberg និង Grab ។

ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​ផ្សេងៗ ដើម្បី​បង្រៀន​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សិល្បៈ​អក្សរខ្មែរ និង​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ ផង​ដែរ។